Bij het verlenen van mijn diensten in de natuurgeneeskundige praktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

CONTACTGEGEVENS EINDVERANTWOORDELIJKE:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

R.H. Blokzijl (eigenaar en therapeute AEquilibrium)
Ulftseweg 14, 7064 BD Silvolde
Telefoonnummer: 06 51 91 91 76
Emailadres: rblokzijl@aequilibrium.nl

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien je gebruik maakt van mijn diensten, verstrek je mij jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het behandeltraject.

PERSOONSGEGEVENS

R.H. Blokzijl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Geboortedatum en –plaats
· Geslacht
· Beroep
· Hobby’s / interesses
· Huidige gezondheidsstatus
· Historische gegevens gezondheid
· Behandelverslagen
· Betalingsgegevens
· (Financiële) administratie

DOELEINDEN

R.H. Blokzijl verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
· Het onderhouden van contact;
· Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Beheer van het cliëntenbestand;
· Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
· Verbetering van de dienstverlening;
· Facturering;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen;
· Het voeren van geschillen;
· Het kunnen verstrekken van persoonlijke adviezen;

WAAROP IS DE VERWERKING GEBASEERD

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht en gegevens ten behoeve van de ziektekostenverzekeraar.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
· De verbetering van mijn diensten;
· De bescherming van financiële belangen;
· Beveiliging en het beheer van systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandeltraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden vindt altijd in overleg en met toestemming van jouzelf plaats.

DOORGIFTE VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door mijn cloudprovider die gevestigd is in België. Daarvoor is een overeenkomst getroffen.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG IK UW GEGEVENS BEWAAR

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

HOE IK UW GEGEVENS BEVEILIG

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

COOKIES

Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

UW RECHTEN

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoons-gegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
R.H. Blokzijl
Ulftseweg 14, 7064 BD Silvolde
T: 06 51 91 91 76
E: rblokzijl@aequilibrium.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 december 2022.